• 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 800,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 380,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 2,340,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 590,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 380,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 380,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 180 m2
 • 540,000đ
  Phòng ngủ: 3
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 110 m2
 • 540,000đ
  Phòng ngủ: 3
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 110 m2
 • 230,000đ
  Phòng ngủ: 3
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 130 m2
 • 1,630,000đ
  Phòng ngủ: 5
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 300 m2
 • 1,230,000đ
  Phòng ngủ: 5
  Phòng vệ sinh: 3
  Diện tích: 300 m2
 • 430,000đ
  Phòng ngủ: 2
  Phòng vệ sinh: 1
  Diện tích: 90 m2